Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1.   DEFINITIES

 1. Mitchell Juweliers: de gebruiker van deze webwinkelvoorwaarden, gevestigd aan Keizerstraat 93, 2584 BC te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 27138778.
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mitchell Juweliers een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de koper en Mitchell Juweliers middels het bestelproces op de website tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Mitchell Juweliers zich heeft verbonden tot de levering van producten.
 5. Website: de website van Mitchell Juweliers waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht: www.mitchelljuweliers.nl
 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Mitchell Juweliers aan de koper te leveren zaken, waaronder juwelen, gouden en zilverenwerken, uurwerken, edelstenen en aanverwante artikelen.
 7. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de producten, c.q. na totstandkoming van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden.

 

ARTIKEL 2.   ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze webwinkelvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mitchell Juweliers en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze webwinkelvoorwaarden op de website aan de koper beschikbaar gesteld zodat de koper deze webwinkelvoorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de koper van deze webwinkelvoorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de koper per e-mail kosteloos aan hem worden toegezonden.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3.   AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Mitchell Juweliers dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. In het aanbod weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de koper door Mitchell Juweliers per e-mail is bevestigd en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden, waaronder ontvangst door Mitchell Juweliers van de door de koper verschuldigde vooruitbetaling. De door Mitchell Juweliers per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door Mitchell Juweliers is verzonden. Een onjuistheid in het door de koper opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.

 

ARTIKEL 4.   UITVOERING EN LEVERING

 1. De levering van bestelde producten vindt plaats op het door de koper opgegeven afleveradres, tenzij afhalen op locatie van Mitchell Juweliers is overeengekomen. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Indien afhalen van de producten op locatie van Mitchell Juweliers is overeengekomen, kan dit vanaf de door Mitchell Juweliers vermelde dag waarop de producten voor de koper voor afhalen gereed staan.
 3. Mitchell Juweliers neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 4. Mitchell Juweliers is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de koper heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld, waaronder de vooruitbetalingsverplichting van de koper.
 5. Mitchell Juweliers zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen, zal Mitchell Juweliers de producten binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst leveren c.q. op zijn locatie voor afhalen ter beschikking stellen. Alle overeengekomen leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Mitchell Juweliers treedt pas in wanneer hij door de koper in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de aflevering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 6. Vanaf het moment dat het verzuim van Mitchell Juweliers intreedt, is de koper gerechtigd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de koper daartoe overgaat, vergoedt Mitchell Juweliers zo spoedig mogelijk alle van de koper ontvangen betalingen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele verdere schade.
 7. Mitchell Juweliers behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden. In dat geval zal de bedenktijd van de consument als bedoeld in artikel 6.1 voor de gehele bestelling pas aanvangen op de dag dat de laatste aflevering van de betreffende bestelling heeft plaatsgevonden.
 8. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

 

ARTIKEL 5.   OVERMACHT

 1. Mitchell Juweliers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Mitchell Juweliers door een tekortkoming van zijn toeleveranciers niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van Mitchell Juweliers opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, doet Mitchell Juweliers daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper en geldt de overeenkomst als ontbonden. Reeds verrichte betalingen zullen zo spoedig mogelijk aan de koper worden terugbetaald.
 3. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 6.   RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden. Indien de overeenkomst mede voorziet in het verrichten van werkzaamheden, zoals het op maat maken van de producten, kan de overeenkomst, behoudens het bepaalde in het volgende artikel, gedurende 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, zonder opgave van redenen door de consument worden ontbonden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of conform de vermelde instructies op het aangeboden retourformulier, een verzoek in te dienen bij Mitchell Juweliers. Zo spoedig mogelijk nadat Mitchell Juweliers in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Mitchell Juweliers de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen.
 3. Indien de consument het recht van ontbinding toekomt en daarvan gebruik maakt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Mitchell Juweliers retourneren.
 5. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze webwinkelvoorwaarden, geldt dat indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, Mitchell Juweliers gerechtigd is deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door dit te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 6. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst, conform het bepaalde in lid 2, door Mitchell Juweliers is bevestigd.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 8. Mitchell Juweliers zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Mitchell Juweliers zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

 

ARTIKEL 7. |  UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

 1. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 2. a) de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zoals in geval van het op maat maken van producten;
 3. b) een overeenkomst die strekt tot het bewerken van producten als bedoeld onder a, na nakoming van de overeenkomst, mits:
 1. Indien de consument zijn recht van ontbinding geldig maakt na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van bewerkingen als bedoeld in lid 1 onder b aanvangt tijdens de ontbindingstermijn van 14 dagen, is de consument Mitchell Juweliers een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Mitchell Juweliers is nagekomen op het moment van ontbinding van de overeenkomst, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 

ARTIKEL 8.   PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzend- en bezorgkosten, welke kosten voor rekening van de koper komen, tenzij het orderbedrag meer dan € 75,- (incl. btw) bedraagt.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door koper verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en verzend- en bezorgkosten.
 3. Betaling dient middels vooruitbetaling te geschieden, op de door Mitchell Juweliers voorgeschreven wijze. De koper kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling door Mitchell Juweliers nog niet is ontvangen.
 4. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de koper verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis van Mitchell Juweliers te worden gesteld.
 5. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt Mitchell Juweliers zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betreffende producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden, onverminderd haar recht nakoming van de overeenkomst te vorderen.

 

ARTIKEL 9.   KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Mitchell Juweliers.
 2. Bij Mitchell Juweliers ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 10.   GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de producten beperkt tot de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de koper wordt overgedragen.
 2. Een door Mitchell Juweliers, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Mitchell Juweliers kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product of de zaak het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Mitchell Juweliers of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik.
 4. Mitchell Juweliers is nimmer verder aansprakelijk dan krachtens de garantievoorwaarden als bedoeld in de leden 1-3 van dit artikel is bepaald. In het bijzonder is Mitchell Juweliers nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

 

ARTIKEL 11.   PRIVACY

Mitchell Juweliers respecteert de privacy van bezoekers van de website. Alle door Mitchell Juweliers ontvangen persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden in beginsel uitsluitend gebruikt voor zover dat voor de uitvoering van bestellingen noodzakelijk is. Persoonsgegevens worden uitsluiten na uitdrukkelijke instemming van de koper gebruikt van andere doeleinden, bijvoorbeeld in geval van aanmelding voor een nieuwsbrief van Mitchell Juweliers.

Bij het plaatsen van een bestelling heeft Mitchell Juweliers de naam, het e-mailadres, afleveradres en de betaalgegevens van de koper nodig om de bestelling uit te voeren en de koper van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Indien de koper bij Mitchell Juweliers een account aanmaakt, bewaart Mitchell Juweliers de persoonsgegevens op een Secure Server. In de gebruikersaccount wordt informatie opgeslagen zoals de naam, het adres, telefoonnummer, e-mailadres en de aflever- en betaalgegevens, zodat de koper deze niet steeds bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van de website, alsmede ontvangen feedback van bezoekers, helpen om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Indien de koper besluit een recensie te schrijven, kan hij zelf kiezen of hij zijn naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Mitchell Juweliers behoudt zich echter het recht voor recensies niet te publiceren.

Mitchell Juweliers zal persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen. Derden verkrijgen uitsluitend toegang tot persoonsgegevens voor zover zij bij de uitvoering van bestellingen door Mitchell Juweliers worden betrokken.

De koper heeft het recht op inzage, dan wel correctie van de opgegeven persoonsgegevens. De koper kan hiertoe een verzoek indienen per e-mail.

Mitchell Juweliers gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van de koper. Indien een bestelling wordt geplaatst of een account wordt aangemaakt wordt er gebruik gemaakt van een Secure Socket Layer (SSL certificaat). Hierdoor zijn persoonsgegevens ten alle tijden veilig en beschermd.

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies, bestandjes die verstuurd worden door een internetserver, die zich op de vaste schijf van de computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over het websitebezoek om de voorkeuren van de bezoeker te registreren en om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen de bezoeker toevoegt aan zijn virtuele winkelwagentje.

Mitchell Juweliers heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Voor vragen over zijn privacybeleid kan per e-mail., post of telefoon contact worden opgenomen met Mitchell Juweliers.

 

ARTIKEL 12.   SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en Mitchell Juweliers voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Mitchell Juweliers aangewezen om van geschillen kennis te nemen.